1. Vùng cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
 
- Vùng cung cấp dịch vụ thoại
 
2. Vùng cung cấp dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA
 
Vdmin = 1 Mbit/s, Vd= 1 Mbit/s, Vu= 256 Kbit/s
3. Vùng cung cấp dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo
 
Vdmin = 5 Mbit/s, Vd= 16 Mbit/s, Vu= 8 Mbit/s.